Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig
Rikke Merton er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som registreret. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) og Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Vores kontaktoplysninger er:

Lab Vikar ApS

Rikke Merton

Avernakøvænget 4, 5000 Odense C

kunde@labvikar.dk

Telefon: 50701972

CVR: 31484960


Redegørelse over vores behandling af dine personlige oplysninger når du bliver vikar hos


Som vikar hos

Når du bliver ansat som vikar hos opretter vi en personalesag på dig i vores interne system, hvorefter vi gemmer din ansættelseskontrakt i Dropbox, hvor der er begrænset adgang til. I personalemappen registrerer og opbevarer vi de oplysninger, der er nødvendige og relevante i forhold til din ansættelse. Din personalemappe kan i enkelte tilfælde være opbevaret i aflåst skab. Oplysningerne vi behandler om dig, kan omfatte følgende:

 • Navn, privatadresse, mailadresse og telefonnummer
 • CPR nummer
 • Dato for ansættelse, arbejdssted og stillingsbetegnelse
 • Arbejdstid, herunder vagt-og tjenestetider
 • Ferie og andet fravær
 • Sygefravær – ingen helbredsoplysninger
 • Løn og pensionsforhold, løntilskud, oplysninger af relevans for lønindeholdelse, udbetaling af løn, herunder lønrefusioner mv.]
 • Bankoplysninger
 • Skatteoplysninger
 • Eventuelle oplysninger i forbindelse med arbejdsskader, fleksjob, ansættelse på særlige vilkår, f.eks. ved handicap
 • Personaleadministrative oplysninger, som fx uddannelse og kvalifikationer, kurser, kompetenceprofil, jobønsker, medarbejderudviklingssamtaler, bedømmelser, beskæftigelse, tillidshverv, lån af diverse effekter, eventuelle advarsler og lignende
 • Personalepapirer i øvrigt
 • Timesedler
 • Udtalelser
 • Oplysninger om fagforening
 • Straffeattest
 • Kopi af pas, arbejds- og/eller opholdstilladelse

I din personalesag kan vi også opbevare din ansøgning, ansættelseskontrakt og CV.

Hvis oplysningerne om dig ændrer sig, skal du informere om dette, så vi kan registrere ændringerne.

Formålet med indsamlingen
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, er personaleadministration og i øvrigt at opfylde vores aftale (kontrakt) med dig. Oplysningerne kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder SKAT, bogføring, regnskab.
Dine oplysninger vil også blive anvendt til at skabe et match med en ønsket virksomhed, hvor du kan blive sendt ud som vikar.
Som vikar hos kan du blive spurgt, om du ønsker at komme på vores hjemmeside med din historie om, hvordan det er at være vikar hos .

Retsgrundlag for behandling af dine oplysninger
Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores kontrakt med dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.
Behandlingen af dine oplysninger vedr. registrering af størrelser på arbejdstøj, sker på baggrund af interesseafvejningsreglen iht. EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1 litra f.
Oplysninger af følsom karakter, herunder oplysninger om fagforeningstilhørsforhold jf. Databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 1, behandles udelukkende på et gyldigt samtykke jf. Databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra a.
Ønsker du at dele din historie som vikar på vores hjemmeside, sker dette ud fra et gyldigt samtykke jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

Forventet periode hvor dine oplysninger opbevares
Din personalemappe opbevares under hele vikarforholdet. Når du ikke længere er ansat som vikar, opbevarer vi kun de oplysninger som vi har brug for i forhold til at overholde vores retlige forpligtelse eller for at forfølge en legitim interesse jf. EU’s databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra c og f. Oplysninger om tidligere vikarer bliver som udgangspunkt gemt i op til 3 år. Advarsler har dog en forældelsesfrist på 2 år, hvorefter de automatisk bliver slettet.

Videregivelse af personoplysninger
I en række tilfælde skal eller kan videregive dine oplysninger til relevante modtagere, herunder:

 • SKAT vedr. skattepligtige ydelser
 • Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
 • ACF (Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister), Arbejdsmarkedets Feriefond og Feriekonto
 • Danmarks Statistik
 • NemKonto
 • Pensionskasser, banker og forsikringsselskaber
 • Tillidsrepræsentanter og faglige organisationer
 • Arbejdsskadestyrelsen (anmeldelser om arbejdsskader)
 • Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
 • Arbejdsmarkedsstyrelsen (jobskabelsesordninger)
 • Kommuner vedrørende dagpengerefusion
 • Virk.dk
 • Indkomstregistret
 • DA-Barsel [og/eller Barsel.dk]
 • ’s eksterne revision
 • Labvikars kunder, hvor du bliver sendt ud som vikar (oplysninger sendes anonymt)

I tilfælde af videregivelse vil det ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Vi kan også vælge at bruge eksterne databehandlere, fx et lønbureau. I så fald indgår vi en skriftlig databehandleraftale, der sikrer, at gældende regler bliver overholdt.

Dine rettigheder

Som registreret fysisk person, har du nogle rettigheder, som naturligvis forholder sig til, se herunder:

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)
Jf. Persondataforordningen artikel 15, har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer fra, hvis de ikke er indsamlet hos.

Ret til at få urigtige oplysninger rettet
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig uden unødig forsinkelse jf. Persondataforordningen artikel 16.

Ret til sletning
Jf. Persondataforordningen artikel 17, har du ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, hvor der ikke ligger en retlig forpligtelse i EU-retten eller Danmarks nationale ret.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Jf. Persondataforordningen artikel 21, har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring. Denne ret til dataportabilitet kan anvendes når behandlingen er baseret på samtykke jf. Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a, eller hvis behandlingen foregår på baggrund af en kontrakt jf. artikel 6, stk. 1, litra b og når behandlingen foretages automatisk (jf. Persondataforordningen artikel 20, stk. 1, litra b).

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage jf. Persondataforordningen artikel 7, stk. 3. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1.

Begrænsninger i den registreredes rettigheder
Bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens art. 13, stk. 1-3 og art. 14, stk. 1-4 (oplysningspligt overfor den registrerede) samt art. 15 (indsigtsret), gælder ikke, hvis den registreredes interesse i oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv, dette jf. Databeskyttelsesloven §22, stk. 1.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Del denne side

Facebook
LinkedIn