Privatlivspolitik kursist

Her kan du læse, hvordan håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig
Rikke Merton er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som registreret. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) og Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Vores kontaktoplysninger er:

LabVikar ApS

Rikke Merton

Avernakøvænget 4, 5000 Odense C

kunde@labvikar.dk

Telefon: 50701972

CVR: 31484960

Redegørelse over vores behandling af dine personlige oplysninger når du ønsker kursus hos

Som kursist hos
Når du er kursist hos indhenter vi oplysninger på dig. Oplysninger vi indhenter omfatter bl.a. følgende:

  • Navn
  • Titel
  • Privat adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Type af kursus

Hvis oplysningerne om dig ændrer sig, skal du informere om dette, så vi kan registrere ændringerne.

Formålet med indsamlingen
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, er at opfylde vores aftale (kontrakt) med dig. Vi anvender desuden oplysninger for at kunne sende dig på det rette kursus, i rette arbejde mv. Oplysningerne kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder SKAT, bogføring, regnskab.

Retsgrundlag for behandling af dine oplysninger
Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores kontrakt med dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Forventet periode hvor dine oplysninger opbevares
Dine oplysninger opbevares indtil du er færdig med dit kursus og/eller ikke længere ønsker at være tilknyttet LabVikar ApS

Videregivelse af personoplysninger
Dine oplysninger videregives ikke til tredjeparter.

Dine rettigheder

Som registreret fysisk person, har du nogle rettigheder, som naturligvis forholder sig til, se herunder:

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)
Jf. Persondataforordningen artikel 15, har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer fra, hvis de ikke er indsamlet hos .

Ret til at få urigtige oplysninger rettet
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig uden unødig forsinkelse jf. Persondataforordningen artikel 16.

Ret til sletning
Jf. Persondataforordningen artikel 17, har du ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, hvor der ikke ligger en retlig forpligtelse i EU-retten eller Danmarks nationale ret.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Jf. Persondataforordningen artikel 21, har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring. Denne ret til dataportabilitet kan anvendes når behandlingen er baseret på samtykke jf. Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a, eller hvis behandlingen foregår på baggrund af en kontrakt jf. artikel 6, stk. 1, litra b og når behandlingen foretages automatisk (jf. Persondataforordningen artikel 20, stk. 1, litra b).

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage jf. Persondataforordningen artikel 7, stk. 3. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1.

Begrænsninger i den registreredes rettigheder
Bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens art. 13, stk. 1-3 og art. 14, stk. 1-4 (oplysningspligt overfor den registrerede) samt art. 15 (indsigtsret), gælder ikke, hvis den registreredes interesse i oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv, dette jf. Databeskyttelsesloven §22, stk. 1.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

Cookies

Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk